Intercyza

Intercyza

INTERCYZA - Co to takiego?

Foto: lorangeinstitute.wordpress.com

W polskim prawie rodzinnym wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność ustawowa (majątkowa). Przy wspólności ustawowej mamy do czynienia z trzema majątkami:

  1. majątkiem osobistym żony,
  2. majątkiem osobistym męża,
  3. majątkiem wspólnym.


W systemie rozdzielności majątkowej nie istnieje majątek wspólny. A intercyza to małżeńska umowa, która wprowadza rozdzielność majątkową między małżonkami w dniu zawarcia aktu małżeństwa.

Intercyza ciągle traktowana jest w Polsce jako kuriozum, do którego należy podchodzić z odpowiednim dystansem. Jest to jednak temat, którego nie można ominąć w harmonogramie ślubnych przygotowań.

Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że stosunki majątkowe jakie łączą małżonków, wpływają na zakres odpowiedzialności na przykład za zaciągnięte długi, zobowiązania finansowe czy zadłużenie podatkowe. Oczywiście jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe wspólność majątkowa bywa korzystna. Jednak w sytuacji, gdy któryś z partnerów prowadzi działalność gospodarczą, należałoby zastanowić się, czy rozdzielność majątkowa nie byłaby bezpieczniejsza.

Kiedy?
Intercyza może zostać podpisana przed zawarciem małżeństwa. Umowy zawierane w czasie jego trwania zwane są umowami majątkowymi. Oczywiście zmiana jak i rozwiązanie intercyzy czy umowy majątkowej jest możliwe, ale wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego.

Jak?
Intercyza to umowa, która nabiera ważności, jeżeli jest spisana w formie aktu notarialnego. Każdy z małżonków swoim podpisem, w obecności notariusza, zaświadcza, że godzi się na to rozwiązanie. Inna forma umowy o zniesieniu wspólnoty ustawowej (majątkowej) jest nieważna ( art. 47 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Za ile?
Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego wynosi obecnie 400 zł, do której należy doliczyć podatek VAT (22% od kwoty taksy = 88zł) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (38zł).

Nie zapominajmy jednak, że podpisanie intercyzy może zaważyć na związku i mieć swoje konsekwencje nie tylko majątkowe...

Czego dotyczy?
Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą:

  1. rozszerzyć wspólność ustawową
  2. ograniczyć wspólność ustawową
  3. ustanowić rozdzielność majątkową
  4. ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków


Jakiekolwiek modyfikacje wskazanych powyżej wariantów umowy majątkowej przyszłych małżonków są zabronione i skutkują nieważnością.

Rozszerzenie wspólności ustawowej
Umowa taka włącza do majątku wspólnego takie przedmioty, które bez niej należałyby do majątku osobistego każdego z małżonków.

Nie dotyczy to jednak przedmiotów i praw majątkowych, do których należą m. in. przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny ( art. 49 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) inaczej umowa taka jest bezwzględnie nieważna.

Ograniczenie wspólności majątkowej
Ograniczenie wspólności ustawowej polega na wyłączeniu niektórych składników z majątku wspólnego małżonków. Małżonkowie mogą w niej wskazać konkretne przedmioty.

Ustawa nie wskazuje granic, do jakich można ograniczyć wspólność majątkową, co oznacza, że jedynie wyłączenie z majątku wspólnego wszystkich składników majątkowych nie oznacza ograniczenia wspólności ustawowej, ale należy to interpretować jako ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej
Gwarantuje ono każdemu z małżonków zupełną swobodę co do korzystania ze swojego majątku. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa oznacza, że wspólność majątkowa między małżonkami w ogóle nie powstaje. W tej sytuacji wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z przyszłych małżonków, zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa, należą w całości do ich majątków osobistych.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
Jest to stosunkowo nowe na gruncie prawa rodzinnego ustanowienie. Zakłada ono rozliczenie pomiędzy małżonkami, polegające na zrównaniu ze sobą nie tyle majątków osobistych każdego z małżonków, ile tego, czego się w trakcie trwania małżeństwa dorobili. Następuje to jednak dopiero w momencie ustania rozdzielności majątkowej w przeciwieństwie do “zwykłej” rozdzielności majątkowej.

Wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się swobodą nieskrępowanego dysponowania własnym majątkiem, a zarazem mają na względzie sytuację współmałżonka, który np. wychowuje dzieci.

Podstawową funkcją tego ustroju jest ochrona tego z partnerów, który z jakichkolwiek powodów nie był w stanie powiększać swojego majątku bądź możliwości te były w pewien sposób ograniczone.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Powiązane artykuły

Portal ślubny abcslubu.pl