Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Aby uzyskać zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa należy dokonać kilku formalności:

 1. podanie o wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 2. w przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia (osoby urodzone poza danym miastem)
  • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
 3. w przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia (osoby urodzone poza Bydgoszczą)
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu (soby, których ostatni związek małżeński został zawarty poza miejscowością)
  • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
 4. w przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia (osoby urodzone poza daną miejscowością)
  • odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka /jeśli akt zgonu został sporządzony poza Bydgoszczą/
  • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
 5. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
  • odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu
  • do wglądu: dowody tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

Foto: www.gracestone.com

 

Podstawa prawna

 • art. 1 § 1, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn. zmianami/ oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U.z 2004r. Nr 161 poz.1688 z późń. zmianami/ oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318/.

Powiązane artykuły

Portal ślubny abcslubu.pl